İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

اللهڭ ‏تقدیری هر ‏تورلی ‏پلانڭ ‏أوزرندەدر

Yeni Sayfa 1

 ‎انسان اولاراق واز گچیلمز أوزللكلریمزدن بریسی دە ‏پلان ‏یاپمق ، ‏خیال قورمقدر . گلەجگە دائر ‏سوركلی ‏پلانلر یاپارز . ‏قیصە ‏وعدەلی ( ‏هفتە ‏صوڭی ‏ایچون ) ، اورتە ‏وعدەلی ( ‏یاز طات ایلی ‏ایچون ) ، اوزون ‏وعدەلی ( أوڭمزدەكی ‏ییللر ‏ایچون)سوركلی ‏پلانلر یاپار طورورز … پلانلریمز ‏و ‏خیاللریمز بعضاً گرچكلشیر ، بعضاً دە ‏هیچ حسابدە كتابدە اولمایان شیلرلە قارشیلاشیرز . ‏كیمی ‏زمان حساب ‏طوتاركن ‏كیمی ‏زمان دە أودەكی حساب چارشویە ‏اویماز . ربمز قوران ده ‏پیغمبرلرڭ ‏حیاتنی آڭلاتیركن عین طورومڭ اونلر ‏ایچون دە ‏گچرلی اولدیغنی گورورز . مثلا حضرت . آدم ، ‏یاساق آغاچدن ییركن بر ‏خیال قورمشدی . ‏اشیلە برلكدە بو آغاجڭ ‏میوەسندن ییڭجە ئولومسزلگە ‏و بیتوب ‏توكنمز بر ملكە قاووشاجقلردی آما ‏پلان ‏طوتمادی ! چونكە بو ‏پلانڭ گریسندە ‏سیڭسی ‏شیطانڭ ‏وسوسەسی ‏واردی . حضرت . نوح ‏قومینڭ ‏ایمان ایتمەسنی چوق ایستییوردی . اونلری ‏گیجە – گوندوز ، ‏گیزلی – آچیق دعوت ‏ایتدی . ‏ایمان ایتمەلری ‏ایچون ألندن ‏گلنی یاپدی . بیراقڭ ‏قومینی ، ‏كندی ‏قاریسی ‏و چوجغی بیلە اوڭا ‏ایمان ایتمەدی . ‏طوفاندە اوغلی دە بوغولدی . ‏خیالی ‏و ‏پلانی ‏طوتمادی . حضرت . ‏ابراهیم ‏پوتلری ‏قیراركن بر ‏پلان یاپمشدی . قومنە ‏پوتلرڭ ‏نە قدر عجز ‏وارلقلر اولدیغنی گوسترەجك ، اونلرڭ ‏كندیلرینی بیلە قورویامادیغنی اثبات ایدرك اونلری گرچك الهە یوڭلندیرەجكدی . آما اولمادی . ‏قومی ، بیراقڭ ‏ایمان ایتمەیی ، اونی آتشدە ‏یاقمەیە قرار ‏ویردی . قومینڭ دە ‏پلانی بویدی آما او ‏پلان دە ‏طوتمادی . ‏یوجە مولا ، آتشڭ حضرت . ‏ابراهیمی ‏یاقمەسنی ایستەمەدیگندن ” ‏ای آتش ، ‏ابراهیمە ‏سرین ‏و ‏اسنلكلی اول ” ‏دیە أمر ایتدی . حضرت . موسی مصردە راحت بر شكلدە ‏یاشاركن بر گون شهردە ‏ایكی ‏كیشی آراسندەكی غوغایی آییرمق ایستەدی . حقسزلق یاپان شخصە بر ‏یومروق ایندیردیگندە ‏شاخص اوراجقدە ئولدی ! بو ، حضرت . موسانڭ ‏پلانندە ‏هیچ ‏یوقدی . بر آندە یاشادیغی شهردن آیریلمق ‏و ‏ییللر سورەجك بر غربتە ‏گیتمك زورندە قالدی . حضرت . ‏یوسفڭ قرداشلری اوندن قورتولمق ‏أوزرە بر ‏پلان یاپمشلردی . اونی ‏قویویە آتاجقلر ، بابالرینە اونڭ ئولدیگنی سویلەیەجكلر ‏و اوندن أبدایاً قورتولاجقلردی ! آما ‏پلان ‏طوتمادی . ‏هیچ حساب ایتمەدكلری بر آندە ‏یوسف قارشیلارنە چیقیویردی ! ‏پلانلری ‏طوتمادی ، ‏اللهڭ ‏تقدیری اونلرڭ ‏پلانلرینی ‏دورە ‏طیشی بیراقدی . حضرت . ‏یوسفڭ قرداشلری اوندن قورتولمق ‏أوزرە بر ‏پلان یاپمشلردی . حضرت . ‏محمد ، ‏مكەلیلرڭ ‏ایمان ایتمەمكدە ‏دیرنمسی ‏أوزرینە یاننە ‏زیدی دە آلارق ‏طائفە ‏گیتدی . ” بلكە ‏ایمان ایدرلر ” ‏دیە بر ‏امید طاشییوردی . اونلرڭ ‏ایمان ایتمەسی حالندە ‏ایشینڭ قولایلاشاجغنی دوشونەرك بر ‏پلان یاپییوردی . آما ‏پلان ‏طوتمادی . طائفلیلر ‏ایمان ایتمەدی ، حتی پیغمبریمزی ‏و ‏زیدی ‏طاشلادیلر . آما بو ‏دفعە ‏الله رسولی ، بر حاج موسمی أثناسندە ‏مدینەلیلرڭ چادیرنە گیردیگندە ‏هیچ دە حساب ایتمەدیگی بر قبوللە قارشیلاندی . او چادیردەكی ۱۲ ‏كیشی ‏ایمان ایدیویردی ‏و ‏مدینەنڭ ‏تاریخی دگیشدیرەجك قدری او چادیردەكی ‏ایلك حلمە ‏ایلە شكللنمەیە باشلادی … ‏الله رسولی ‏و ‏صحابە ، ‏ابو ‏سفیان ‏لیدرلگندەكی ‏قریش كرواننی ألە ‏گچیرمك ‏ایچون ‏پلان یاپدیلر ، ‏یولە دوشدیلر . آما ‏پلان ‏طوتمادی . ‏ابو ‏سفیان ، پیغمبریمزڭ اوردوسیلە گلدیگنی خبر آلینجە كروانی باشقە ‏طرفدن گوتوردی . قریشلیلر دە درحال بر اوردو حاضرلایوب مؤمنلرڭ ‏قارشیسنە چیقدیلر . ‏هیچ حسابدە اولمایان بر ‏صاواش گرچكلشدی . آما بو ‏صاواش سایەسندە اسلام ، عرب ‏یاریم آطەسندە ‏سس گتیردی ، یانقیلاندی ، كفرڭ ألە باشلری اورتەدن قالقدی ‏أورنكلری چوغالتمق ممكن … اوت بز ‏پلانلر یاپارز ، ‏خیاللر قورارز . بعضاً ایشلر بزم ‏پلانلادیغمز ‏و حسابلادیغمز ‏گبی ‏گیدر . بو طورومدە ‏پلانمز ‏و ‏پروغراممز ‏اللهڭ سودیگی ‏و ‏راضی اولدیغی بر قونودە ‏ایسە ‏پلانمزڭ باشاریلی اولمەسنە شكر ایدرز . ‏طبقی حضرت . ‏پیغمبرڭ ‏مكەیی ، ‏خیبری فتح ایتمە ‏پلانینڭ باشاری ‏ایلە ‏صوڭوچلانمسی ‏گبی . بعضاً ‏پلانلادیغمز ‏شئ گرچكلشمز . ‏طبقی احددەكی ‏گبی . هر ‏شئ ‏ایی گوزل گیدركن بردن ایشلر ‏ترسنە دونر ‏و ‏پلان باشاریسز اولور . بو طورومدە بزە دوشن ‏شئ ‏صبردر . بیلیرز ‏كە ‏الله صبر ایدنلرلە برلكدەدر . بعضاً دە ‏هیچ ‏پلانمزدە اولمایان شیلر اولور . بكلەمدیگمز بر ‏زورلق ‏و مصیبتلە ‏یا دە بكلەمدیگمز بر نعمت ‏و راحتلە قارشیلاشیرز . بو طورومدە بزە دوشن ‏شئ ‏اللهە ‏عصیان ‏ایتمكسزین ‏راضی اولمقدر . ‏مسئلەیی ‏سادەجە بریسل دوشونمەیەلم . ‏غزەیە باقالم . سیونیستلر ‏و اونلرڭ دستكجیلری بر طاقیم ‏پلانلر یاپییورلر . اورادەكی بر آووج مظلوم ‏و مغدوری بیتیرمك ، ‏یوق ‏ایتمك ، او ‏طوپراقلری ألە ‏گچیرمك ‏ایچون . آما اونلرڭ بر ‏پلانی ‏وارسە ‏البتە ‏اللهڭ دە بر ‏پلانی ‏وار . ربمز ، دوشمانلرڭ یاپدیغی ‏پلان ‏و ‏طوزاقلری اڭ گوزل شكلدە بوزوب اونلرڭ باشلرینە گچیرندر . ‏بتون قلبملە ‏اینانییورم ‏كە ربمز ‏غزەلی گوزل مسلمانلرە ‏هیچ ‏كیمسەنڭ حساب ایتمەدیگی ‏دنیا ‏و آخرتە عائد ‏نیجە ‏أوستونلكلر ، باشاریلر ‏و نعمتلر ‏ویرەجكدر . ‏سوزی بر دعا ‏ایلە ‏نقطەلایالم : ربمز ! بز ‏پلانلر یاپسەق دە ‏صوڭوچدە ‏سنڭ ‏تقدیر ایتدیگڭ اولور . بزی ‏كندی ‏پلانمزدن چوق ‏سنڭ ‏تقدیرینە گوگننلردن أیلە . بزم ‏پلانمز ‏ایلە ‏سنڭ ‏تقدیریڭ بربرینە اویدیغندە شكر ایدن ، ‏پلانلریمز طوتمازسە ” بوندە دە ‏واردر بر ‏خیر ” ‏دیەرك صبر ایدن ، هیچ حسابمزدە ، ‏پلانمزدە اولمایان بر ‏شئلە قارشیلاشدیغمزدە دە سندن ‏راضی اولان قوللرندن أیلە . آمين ‏