İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

غزەنڭ چوجقلری

اوموت ، ‏ایمانڭ ‏میوەسیدر . ‏و ‏الله ‏تعالینڭ ‏وعدی ، ‏بتون آجیلرڭ بیتیش ‏مژدەسیدر . آما ‏ینە دە بو آجی یی ‏تاریخە نوط دوشەجك بر قلمە ، ‏سسه ، نفسە ‏و قلبە ‏احتیاجمز ‏وار .چوجقلرڭ ‏پارام پارچە ایدیلدیگی ، گوز مرجگینی یاقان ‏فریاد ‏صحنەلرندە السز ، ‏پاسیف ، ‏یتكیسز ‏و ‏اهلیتسز گوزلرجە ایزلندیگی ، داها بر قهقهانڭ مكتبندن مأذون اولمدن ‏اڭ ‏یوكسك ‏دسیبللی چیغلقلردە ‏احتساس یاپمەیە مجبور بیراقیلدیغی ‏و ‏اڭ جان خراش ‏هایقیریشلرینی بیلە ‏فرەقانسلر بویی آشان قورقولرە ‏و بدنی صیزیلرە محكوم قالدیغی بر ‏دنیادن ‏قاچیش ‏وار می ؟ ‏زمانڭ ‏زوربەجە توكتدیگی ‏سوگینڭ ‏و متبسم معصومیتڭ ‏یوقلغندە ، چوجقلرڭ ‏سسسز ماتملری آتموسفرە ‏قاریشدی ، نفرتڭ ‏و ‏ظلمڭ ‏زهری صولودیغمز هوایلە ‏بتونلشدی . هر ‏صولوقدە جگرلری یاقان بر محكومیتلە ‏وجدانلر ، قات قات ‏كلیدلرە وورولمش ‏زندانلرە آتیلدی . ‏قاچیش ‏وار می بو ‏زمهریدن ؟ ‏نرەیە قدر ‏گیدرسەك ‏غزەنڭ چوجقلری ماتمدن دوشر ؟ ‏نە قدر باغیریرسەق ‏ظالمین ‏سسی قیصیلیر ؟ ‏و ‏نە قدر اوزون صوصارسەق ‏ظلم ‏سلطنتی ‏یرلە بر اولور ؟احتمال او ‏كە ، باغیرمق ‏یا دە ‏صوصمق ، طوپراغڭ باغرندن قوپاریلان بر آغاجڭ كوكنی ‏یووەسنە قاووشدیرمایاجق . ‏نە ‏وار ‏كە باغیرمامق ، ‏وجدانڭ حجمینی ‏وصفسز بر قوفلغە دوچار ایدەجك . ‏یاشامق ‏ایچون دگلسە دە ئولمەمك ‏ایچون ‏غزەنڭ چوجقلرینڭ قلب ‏صیزیسندە ‏زمانی ‏ایچمك گرك . كائناتڭ بزە آیریلمش بر ‏كوشەسندە ، اوزاقلرڭ ‏سسینی قسمايا ‏قابلیتلی بر ‏ووردم دویمازلقدە ، ‏صافی ‏ذاتنی ممنون ایتمەیە اوداقلانمش بر ‏اصناف ‏غیرتندە یاشایوب ‏گیتمەلرڭ قانلی حدودنی آشمش بولونییورز . بو حدود ، ‏غزەلی معصوملرڭ ‏قانیلە ‏چپه چورە صاردی متروك ‏حیاتلریمزی . ‏یولڭ بوندن ‏صوڭرەسندە هر هانگی بر جهتە ‏فدا ایدیلن آیاق ایزلریمز آلتندە ‏قانیڭ قان أوشوتن رنگیلە بویییورز ‏زمینی . بو احوال ، آرتیق ‏یوق صاییلامەیاجق قدر بزدن . ‏بتون ‏ایصسز چیغلقلر ، قولاق ‏زارلرینڭ ‏دویوش یتیسندن آزادە ، ‏سسڭ بوشلقدە یاییلمە ‏خیزندن ‏سرعتلی ‏و ‏اوزای بوشلغنی بوشلقسز بیراقاجق ‏رادەدە حجملی . ‏زمانڭ بوندن ‏صوڭرەسی ، ‏غزەنڭ غزاسنە ‏تماس ایتمەین بر گوڭل ‏یورغونلغنە مساعد دگل .عصرلق آجیلرە ‏و ‏ظالملرڭ ییقدیغی گوڭللرڭ ‏گورولتیسنە ‏دیرنن ‏دویو اورغانلریمز ، ‏فلسطیندن یانقیلانان ‏ایمان ، ‏صبر ، آجی ‏و حزنڭ ‏طاشقین ‏تصویرینی ‏نە یاپسە رد ایدەمز ، گوز آردی ایدەمز ‏و بوندن ‏أوڭجەكی ‏هیچ بر حس ایدیشی عینیلە قبول ایدەمز . بوندن ‏صوڭرە ‏زمانڭ برازی ‏سعادتلی قیپیردانمەلرە اجازت ‏ویرەجك اولسە دخی ‏زمانی بولن ‏تيك طاقلرڭ ‏بویوك بر قسمی ‏غزەلی چوجقلرڭ آننە ‏أوزلمیلە اشغال ایدیلمشدر . ‏و ‏حیاتی ‏پرداخلایان ‏بتون ‏غیرتلر ، ‏غزەلی چوجقلرڭ ‏یتیملگندن قوپاریلمش بر ‏حریتدە أگلەمە دوكولەمز . ‏طوپلی مزارلردە آننەسنڭ ‏صاچ ‏تلینی آرادیسە بر چوجق ، باباسنڭ ‏پارچەسنی چوواللرە طوپلادیسە بر معصومجە ‏ال ، قرداشینڭ كفننە صاریلوب دە ‏بتون روتینلری ‏یرلە بر ‏ایتدیسە بر كوچك ‏یورك ، ‏هیچ بر ‏شئ ‏وجدان ‏ایچون طوراغان قبول ایدیلەمز ، مقدم بر ‏عمر ‏پارچەسیلە عین ‏واصفدە قبول ‏گورەمز . او معصوم ‏یاورولرڭ آجیسنە چاغجە ، گوڭلجە ، گوز ‏و قولاق آزالریلە دنك دوشدك مادام ، ‏عمر ‏تاركینڭ بوندن ‏صوڭرەسی ‏ناصیرلی آیاقلرلە چاقیللی ‏پاتیقەلرە باصمقدن ‏اولا اولاماز . ‏صانجیسز ‏و ‏صوصقون نفسلرلە ، آجی یی ‏ایلیكلری ایچنە طوقویان ‏و هم ربنە ‏یاقاریشلە هم ‏ظلمی باغیریشلە صیزیلری ‏سسه ‏ترانسفر ایدن بر ‏وار اولوش ‏أویكوسی ‏البتە مساوی دگل . ‏كیم بونجە گوڭل دوشوشینە شاهد اولدقدن ‏صوڭرە ‏عمری عین قوامدە ‏دملییورسە ، ‏وجدانی بسلەین ‏قیلجال طمارلرڭ چوروك قوقوسنی برطرف ایدەجك بر ‏قاچیش بولسون ‏كندینە . ‏زیرا بونجە آجی یی بالچقلە صیوایوب ‏أوزرینە ‏منظرە رسملری چیزەبیلن اللرڭ ، ‏ایچلرندن صیزان كوف قوقوسنی ‏یوق ایدەبیلەجك بر ‏ملكەیە دە ‏صاحب اولمەلری ‏لازم ‏گلەجك . هم ناصل عقلی ‏رافینە ‏ایتمك ، ‏وجدانی ‏ایصسز بر ‏سادەلكدە ‏بتون بو گوز یاشلرینڭ چاغلایانندن آیریشدیرمق ممكن اولابیلیر ‏كە ؟ ‏فلسطیندە بشیكلردن بیلە كوچك مزارلر ‏و ‏طوپلی مزارلردن ‏درین آجیلر ‏وار . طبیعی اوموت ، ‏ایمانڭ ‏میوەسیدر . ‏و ‏الله ‏تعالینڭ ‏وعدی ، ‏بتون آجیلرڭ بیتیش ‏مژدەسیدر . آما ‏ینە دە بو آجی یی ‏تاریخە نوط دوشەجك بر قلمە ، ‏سسه ، نفسە ‏و قلبە ‏احتیاجمز ‏وار .احسن ‏ایلخان